ZADAR: Seminar Nove evangelizacije zajednice ‘Molitva i riječ’ u župi sv. Josipa na Plovaniji

30.01.2024.objavio: Urednik

Seminar Nove evangelizacije pod geslom „Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta“ (Mt 28,20) zajednice ‘Molitva i riječ’ održan je u župi sv. Josipa na Plovaniji u Zadru od petka, 19. do nedjelje, 21. siječnja. Trodnevni susret vodio je Ivica Lulić s evangelizatorima zajednice ‘Molitva i Riječ’ (ZMR).

Istaknuvši značajnim prepoznavanje Isusa Krista, Lulić je rekao da su naslovi seminara ZMR-a kristološki, žele biti direktni i da dozivaju. Treba ići za Isusom jer on je Učitelj kojega čovjek traži, a navještaj pomaže ljudima da se otvore onome što je Isus donio. „Kao navještaj, u Crkvi je na djelu isti Duh Sveti kojeg je Isus primio na Jordanu i kad je počeo djelovati nakon pustinje. Navještaj pogađa u srce. To nije predavanje, nego navještaj. Potrebno je osobno i egzistencijalno susresti živog Boga. On je u Isusu Kristu“, poručio je Lulić, rekavši da čovjek može znati kakav je Bog ako je Isusova osoba pred njim ocrtana u evanđeljima.

Lulić je govorio i o važnosti izgradnje odnosa s Duhom Svetim koji uvodi u svu istinu i nutarnji je učitelj. Čovjek se treba dati voditi Duhom Svetim da osoba može djelovati kroz darove, službe i sposobnosti. „Duh Sveti uvijek ostvaruje djelo spasenja i vodi Crkvu. Pred time treba biti ponizan. Plodovi Duha Svetoga su poučljivost, poniznost. Duh Sveti uvodi u nježnost, blagost, poučljivost.                                       Pristanak uz istinu oslobađa. Istina nije samo na razini razuma, nego zahvaća cijelu ljudsku egzistenciju“, istaknuo je voditelj Lulić, upozorivši: „Ako se čovjek odvoji od Oca, Sina i Duha Svetoga kao prakse, on postaje rob ideologija. A Duh Sveti nije ideologija, nego ljubav Oca i Sina“.

Kršćanstvo pokazuje kako surađivati s onim koji čovjeku vrhunski pomaže, koji nas animira, navodi. „Svrha našeg života je život vječni, da se u prolazu zemljom odlučimo za ono što ostaje zauvijek. Duh Sveti je djelatni i uvodi nas u istinu. Bez toga, poučavanje nas još ne uvodi u istinu. Ono je potrebno, ali onaj koga sam prihvatio, kad gledam Isusa, Duh Sveti u meni oživljava onoga koga gledam. Osoba postaje jedno s njim“, rekao je Lulić, svetopisamski podsjetivši da Duh Sveti uzima od Isusovoga i daje ljudima i otkriva buduće događaje.

Lulić je govorio i o značenju molitve. Isus nas poučava i o molitvi, kad se osobito nalazimo na Božjem imanju, posjedu. Upozorio je na sklonost molitvi kao formi, događa se i brbljanje tijekom molitve. „Stvarna povezanost s Isusom čini da ne brbljam, nego da poslušam što on meni ima reći, pa da čovjek u svojoj slobodi kaže ‘Tako je, prihvaćam. Činit ću tako kažeš’. I Isus kaže da ne umišljamo da ćemo biti uslišani zbog mnoštva riječi, da ne brbljamo. Molitva se događa promatranjem i čuvanjem Riječi. Prava molitva izlazi iz prihvaćanja Isusa u Riječi. Može se dogoditi da govorimo, a ništa ne čujemo. Da u našem govorenju nema dvosmjerne komunikacije. Bog govori“, istaknuo je Lulić.

„Božja riječ koju Duh Sveti u srcu čovjeka čini oživljenom, unosi Boga u život. Molitva je susret čovjeka i Isusa koji progovara, Duha Svetoga koji čovjeka iznutra prosvjetljuje, jer on je svjetlo. Molitva je prostor u kojem se u svom duhu susrećem s Bogom. Treba imati Duha u kojem čovjek vidi i razumije duhom ono što Isus govori. Bez Duha to je nemoguće. To znači roditi se odozgor, iz vode i Duha“, rekao je Lulić, potaknuvši: „Moramo doći Isusu kao učitelju, a onda u akciju stupa Duh Sveti. Duh Sveti poučava kako se moli. Donosi li čovjek Boga, ovisi je li ga susreo u svojoj tišini“, rekao je Lulić, upozorivši da se od molitve ne pravi automat. Treba se podsjetiti na Božju prisutnost i imati vrijeme za čuti što Isus govori. Čovjek treba naučiti biti s Bogom, da nije sam u svakodnevici.

Seminari ZMR-a provode se prema ranokršćanskom katekumenatu. Imaju četiri razdoblja: predkatekumenat, katekumenat, vrijeme čišćenja i prosvjetljenja i mistagogiju.

„Sve aktualnim čini Duh Sveti. Bez njega evangelizacija nije moguća. Ona je počela na Pedesetnicu, po Crkvi i ona i danas traje. Dovesti ljude do tog iskustva znači pomoći im da postanu svjedoci. To se čini i kroz seminare. Isusova riječ ‘Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta’ je utješna, kad se čini da svijet vode ljudi. Svijet vode Otac, Sin i Duh Sveti. Ljudi su u toj priči bitni.

Ako se kao pojedinci, kao duša tijela, Crkve, otvore kroz osobno iskustvo Duhu Svetom koji daje to iskustvo i u nama oblikuje Isusa Krista, koji zahvaća u naš život i mijenja ga, svijet ima budućnost. Dakle, to nije nešto ljudsko. Duh Sveti naše talente čini vrhunskima, lijepima. Pretvara nas u angažirane, odgovorne, ljude koji vole ono što su primili, život, duh, dušu i tijelo.

Duh Sveti pokazuje da je Isus vrhunski učitelj. Kad dođe Duh Sveti, prihvati se Riječ, a to znači Isusa. Riječ ukazuje na Oca kao dizajnera svijeta. U ime Oca, Sina i Duha Svetoga odvija se evangelizacija kao misao, riječ i djelo. Otac je misao, Isus je riječ, Duh Sveti je djelo“, istaknuo je Lulić, podsjetivši da je prva Crkva jako bila svjesna kako svi koji su se pripremali čak po tri godine, trebaju doći do iskustva koje omogućuje Duh Sveti.

„Duh Sveti daje. Kao što je oblikovao Isusa u Mariji, kao što IV. euharistijska molitva kaže da Duh Sveti dovršava djelo spasenja i ostvaruje svako otkupljenje, Duh Sveti oživljava sakramente koje osoba primi, kad se čovjekova sloboda radikalno opredijeli za Isusa Krista. Tada Duh Sveti za nas stupa u akciju. Čini nas pomazanima. Mi tada ne moramo ljudskom snagom nadomještati Božju prisutnost. Nego Božja prisutnost koju smo primili kao mogućnost, postaje praksa.

Duh poučava, uvodi u istinu, podsjeća na ono što je Isus govorio, čini da ljudi čuju Riječ. Duh Sveti priprema srca onih koji slušaju, ali i osobu koja govori čini pomazanom, da ta riječ ne bude samo hladna, ljudska, poučavajuća riječ“, rekao je Lulić, istaknuvši da je Duh Sveti vrhunska, apsolutna inteligencija. Neuroznanstvenici kažu da je Duh Sveti duhovna inteligencija. To je Božja duša u ljudskoj duši.

„Isus kaže da imamo Božju vjeru, ne samo ljudsku. Nije dosta da pripadamo tradiciji. U tradiciju ulazi Duh Sveti i u njoj oživljava polog vjere. Duh Sveti nas ponovno čini zdravima, sposobnima za spoznaju. Čini nas odgovornima u poslanju i pozivu“, poručio je Lulić, upozorivši da smo zaboravili da je Duh Sveti treća božanska osoba koju šalju Otac i Sin da bi vodili svakog čovjeka do smisla, do otkrivanja poziva, poslanja i snage.

„Ne može se čovjek boriti protiv zla samo ljudskim humanizmom. Promijenjeni čovjek surađuje sa Stvoriteljem. Potreban je humanizam koji poznaje Isusa Krista koji je umro za svakog čovjeka. Danas u svijetu postoji antropologija bez Boga. Čovjekova duhovna dimenzija je od Stvoritelja, šira je od religioznosti i treba Duha Svetoga koji je čini autentičnom, vjerodostojnom, lijepom, čistom, kreativnom i pomazanom“, poručio je voditelj Ivica Lulić.

Ines Grbić

Foto: I. Grbić