Teološko-katehetski
odjel Sveučilišta u Zadru

Adresa
Sveučilište u Zadru, Teološko-katehetski odjel
Ulica dr. Franje Tuđmana 24i
23000 Zadar, Hrvatska
Vodstvo
Pročelnik: doc. dr. sc. don Zdenko Dundović
Telefon: +385(0)302-369
E-mail: [email protected]

Tajnica: Ariana Mračić, mag. paed. et soc.
Telefon: +385(0)345-012
+385(0)302-370
E-mail: [email protected]
https://tko.unizd.hr/
Kontakti
+385(0)23-345-012
+385(0)23-302-370
Fax: +385(0)23-345-012

Bogata tradicija visokog školstva u Zadru seže u davno 14. stoljeće kada je osnovano dominikansko „generalno učilište“ (studium generale), koje se nastavlja na ranije uspostavljene samostanske i katedralne škole, poglavito benediktinskog i franjevačkoga reda. 1553. godine isto Sveučilište, pod nazivom Universitas Jadertina, kao povlašteno sveučilište, ima pravo dodjeljivati najviše akademske naslove. U vrijeme francuske okupacije Dalmacije 1807. Sveučilište je ukinuto. Neprekinuti kontinuitet visokog školstva u Zadru nastavlja teološki studij sve do sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća. Visoka bogoslovna škola koju je osnovao zadarski nadbiskup Mate Garković 1959. prestala je s radom 1970. godine. Nakon dvadeset i dvije godine, u demokratskim uvjetima obnovljene hrvatske državnosti, a radi školovanja vjeroučitelja i katoličkih vjernika laika i redovnika, mons. Marijan Oblak osniva Visoku teološko-katehetsku školu. Godine 1992. Kongregacija za katolički odgoj istu akademski ustanovljuje 2002. godine i stavlja je pod pokroviteljstvo Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Nakon Drugog vatikanskog koncila u Crkvi se osjeća sve veća potreba i zanimanje vjernika laika i redovnika za teološkom naobrazbom u svrhu obogaćenja kršćanskog života, spremnosti obrazložiti vlastitu vjeru, plodnijeg vršenja vlastitog apostolata i suradnje s crkvenim službenicima u sebi svojstvenom poslanju.

U tu svrhu se osnivaju visoka katehetska učilišta čije djelovanje reguliraju dva dokumenta Kongregacije za katolički odgoj: Tumačenja (Nota illustrativa) od 10. travnja 1986. te Odredbe za visoka katehetska učilišta (Normativa per l’Istituto Superiore di Scienze Religiose) od 12. svibnja 1987. godine.

Nakon dvadeset godina Kongregacija za katolički odgoj izdaje novi dokument, Naputak o visokim katehetskim učilištima (institutima), kojim želi odgovoriti na nova pitanja pastoralnog karaktera, razvoj civilnog zakonodavstva kojim se uređuje visoko obrazovanje s kojim crkvene akademske ustanove trebaju biti u interakciji. Za razliku od studija teologije koji nudi cjelovito i sveobuhvatno znanje čitave teologije i prvenstveno je namijenjen onima koji se pripremaju za svećeništvo ili onima koji žele produbiti različita područja teološke specijalizacije i dati svoj izvorni znanstveni doprinos, studij katehetskih znanosti ide u drugom pravcu1.

„Visoko katehetsko učilište (teološko-katehetski studij), međutim, želi pružiti spoznaje o glavnim sastavnicama teologije i njezinim nezaobilaznim filozofskim i komplementarnim pretpostavkama, preuzetima iz humanističkih znanosti. Svrha toga smjera studija, da budemo malo određeniji, jest promicati katehetsku naobrazbu laika i posvećenih osoba, kako bi svjesnije i aktivnije sudjelovali u zadaćama evangelizacije u današnjem svijetu, zalažući se također da oni obavljaju profesionalne poslove u Crkvi i u društvo unose kršćanske vrijednosti, da pripremaju kandidate za različite laičke službe i crkvene službe te porade na izobrazbi vjeroučitelja u školama svih stupnjeva i smjerova, izuzev ustanova sveučilišne razine.

Visoko katehetsko učilište (teološko-katehetski studij), zajedno s teologijom, pruža još jednu mogućnost sudjelovanja u naporu oko produbljivanja istine, u svrhu praćenja rasta u vjeri pojedinih osoba i cijele zajednice. Studij i nastava katehetskih znanosti pružaju elemente nužne za razradu sinteze vjere i kulture u posebnim okolnostima u kojima žive mjesne Crkve. Riječ je o perspektivi kojom se izlazi ususret potrebama crkvenog služenja u konkretnim prilikama vremena i mjesta. Ta učilišta, zato, primjenjuju posebne znanstvene i pedagoške metode te nastoje oko stjecanja novih znanja i primjene didaktičkih pomagala, različitih od onih koje zahtijevaju teološki fakulteti.“2

U svrhu ostvarenja gore navedenog, nadbiskup mons. dr sc. Želimir Puljić i rektor prof. dr. sc. Ante Uglešić potpisali su Pismo namjere 6. lipnja 2011. godine o otvaranju Teološko-katehetskog odjela u Zadarskom sveučilištu i o široj suradnji Sveučilišta i Nadbiskupije na polju kulture, odgoja i obrazovanja. Senat Sveučilišta u Zadru na sjednici održanoj 30. lipnja 2011. donio je odluku kojom se jednoglasno prihvaća Pismo namjere o otvaranju Teološko-katehetskog odjela u Sveučilištu u Zadru, čije će se rad urediti Ugovorom između Sveučilišta u Zadru i Nadbiskupije, a u skladu s Ugovorima Svete Stolice i Republike Hrvatske.

Akademske godine 2013./2014. Teološko-katehetski odjel započinje s radom izvođenjem dvopredmetnog preddiplomskog teološko-katehetskog studija. Jedan od temeljnih razloga pokretanja sveučilišnog preddiplomskog teološko-katehetskog studija jest i odgovoriti na zahtjeve koje život u multikulturalnom i multireligijskom društvu stavlja pred odgoj i obrazovanje. Program je koncipiran na način da promiče odgoj i obrazovanje u skladu s odgojnim i obrazovnim strategijama i standardima usmjerenim na postignuće znanja, sposobnosti, te stručnih, metodičko-didaktičkih i personalno-socijalnih kompetencija vjeroučitelja za odgoj mladih naraštaja za toleranciju, interkulturalni i interreligijski dijalog, suživot, te aktivno i odgovorno sudjelovanje u pluralnom svijetu. Slijedeći najnovije razvojne smjernice pedagogijske i katehetske znanosti, ovaj je program u skladu s europskim reformskim trendovima, te odgovara potrebama za znanstveno utemeljenom religiozno-pedagoškom i katehetskom praksom i razvijanjem katehetike kroz primjenu znanstvene refleksije u praksi. Program odgovara potrebama za osobama sa takvim znanjima, vještinama i kompetencijama posebice u obrazovanju. No, pored odgojno-nastavnog rada, odnosno izvođenja nastave konfesionalnog vjeronauka u osnovnim i srednjim školama, program osposobljava za djelovanje u crkvenim, socijalnim, kulturnim, humanitarnim institucijama i udrugama civilnog društva. Program odgovara i na potreba Crkve za izobrazbom vjeroučitelja kojom bi se osigurala visoka akademsko-znanstvena razina i na uvjete koje mjesne Crkve postavljaju za stvaranje katehetskih učilišta ex novo.

Teološko-katehetski studij organiziran je na ovom Odjelu kao dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij, koji traje tri godine, odnosno šest semestra i dvopredmetni diplomski sveučilišni studij, koji traje dvije godine, odnosno četiri semestra. Student/studentica koji uspješno završi preddiplomski teološko-katehetski studij dobiva svjedodžbu prvostupnika (baccalaureus) katehete/prvostupnice (baccalaurea) katehetkinje. Ovaj stupanj preddiplomskog studija omogućuje studentima nastavak diplomskog dvopredmetnog teološko-katehetskog studija, osposobljava ih za rad u crkvenim ustanovama (karitativni rad, crkvena administracija, župni pastoral i kateheza, crkveno pjevanje itd.), kulturnim, socijalnim, zdravstvenim, humanitarnim, gospodarskim i medijskim institucijama.

Student/studentica koji uspješno završi diplomski teološko-katehetski studij dobiva svjedodžbu magistra katehete/magistre katehetkinje. Ovaj studij omogućuje zapošljavanje: u župnoj katehezi, u vjeronaučnoj nastavi u osnovnim i srednjim školama, te u predškolskim ustanovama kao savjetnici u realizaciji programa vjerskog odgoja djece, u karitativnim, socijalnim i humanitarnim ustanovama, u savjetovalištima za mlade i obitelji, u staračkim domovima, ustanovama palijativne skrbi i ubožnicama, medijskim i turističkim ustanovama.

1. Usp. KONGREGACIJA ZA KATOLIČKI ODGOJ Naputak o visokim katehetskim učilištima (institutima), (28. VI. 2008.), br. 1-2, u: Dokumenti, Zagreb, 2009
2. Isto, br. 3-4