Kulturno-povijesna baština

Sv. Stošija (Crkvina), Zadar-Puntamika

Ova crkva sv. Stošije na Puntamici nastala je u okviru većega rimskog gospodarsko-stambenog kompleksa čiji su ostatci otkriveni pri samim istraživanjima crkve 1952. godine. Riječ je o vrlo zanimljivom primjerku kompleksnog

No Picture
Kulturno-povijesna baština

Sv. Ivan (Zadar-Relja)

Župa vuče svoje korijene uz istoimenu srednovjekovnu crkvicu koja se nalazila izvan gradskih zidina, podignuta u drugoj polovici 14. st., matična je kuća zadarskih franjevaca – trećoredaca.  Spominje se već

No Picture
Kulturno-povijesna baština

Bazilika sv. Tome

Ostatci ranokršćanske bazilike sv. Tome nalaze se zapadno od romaničke benediktinske crkve sv. Krševana. Mijenjajući titulare (nazivala se još Sv. Silvestar i Sv. Križ) ona je bila u funkciji do