Don Ante Sorić doktorirao iz Pastoralne teologije

Na Papinskom sveučilištu na Lateranu u Rimu, na Pastoralnom institutu „Otkupitelj čovjeka“, u srijedu 16. lipnja doktorirao je svećenik Zadarske nadbiskupije don Ante Sorić, ravnatelj Klasične gimnazije „Ivan Pavao II.“ Zadar.

Pod vodstvom prof. dr. sc. Paola Asolana, Sorić je obranio doktorski rad koji nosi naslov „Pastoralna pitanja i teme u teološko-praktičnoj misli don Živana Bezića“.

Korelatori doktorskoga rada bili su prof. dr. sc. Denis Biju-Duval i prof. dr. sc. Armando Sannino.

Poznato je kako je don Živan Bezić svojim knjigama i teološkim uratcima promicao saborski duh i poticao obnovu Crkve u Hrvatskoj. Njegova otvorenost nauku Drugog vatikanskog sabora osobito je bila prepoznatljiva u brojnim pisanim djelima poput knjiga: Pastoralni radnik (1969), Pastoralni rad (1970), Pastoralna služba (1971), Kršćansko savršenstvo (1966), Novo lice Crkve (2003), Tko je apostol? (1973), Suvremena župa, (1987), Razvojni put mladih (1984), Zašto i kako odgajati? Ciljevi, metode i sredstva odgoja (1990), Biti čovjek! Ali kako? Odgojne smjernice (1990).

Od navedenih knjiga posebice je zapažena „trilogija“ Pastoralni radnik, rad i služba, a te tri knjige postale su nezaobilaznim priručnikom hrvatske pastoralne baštine.

U koncilskoj obnovi Crkve, don Živan je vidio ne samo ljudsko djelo, nego i „Božanski Kairos“ koji su koncilski oci na čelu s dvojicom papa, Ivanom XXIII. i Pavlom VI., prepoznali i prihvatili kako bi Crkva mogla lakše biti prisutna u Božjem narodu.

Analizirajući izabrane koncilske teme, dr. Ante Sorić u svom doktorskom radu predstavio je teološko-pastoralni rad don Živana Bezića i njegov utjecaj na suvremena kretanja pastoralne teologije u Crkvi u Hrvata.

Doktorska teza ima dva dijela i četiri poglavlja na 411 stranica. U prvom dijelu prikazan je teološki rad don Živana Bezića kao pastoralnog teologa (dva poglavlja).

U drugom dijelu kritički je analiziran pastoralni i teološki pristup u kontekstu Crkve u Hrvatskoj u postkoncilskom vremenu (3. poglavlje).

U zadnjem, 4. poglavlju prikazan je Bezićev doprinos koncilskoj obnovi i pastoralnoj teologiji kojoj je u neku ruku postavio temelje na hrvatskom govornom području.

Komisija je ocijenila pismeni rad i obranu doktorske teze najvećom ocjenom, „Summa cum laude“.

Novi doktor pastoralne teologije, Ante Sorić, rođen je 29. rujna 1982. u župi sv. Roka u Bibinjama. Nakon završene Klasične gimnazije u sjemeništu „Zmajević“ u Zadru, upisao je i diplomirao teologiju u Rijeci.

Za svećenika je zaređen u katedrali sv. Stošije u Zadru, 29. lipnja 2007. Bio je kratko vrijeme župni pomoćnik u župi blaženog Alojzija Stepinca na Bilom Brigu u Zadru, a onda župnik u župi Rođenja BDM u Privlaci (2007.-2011.).

Poslan je na postdiplomski studij pastoralne teologije u Rim na Pastoralnom institutu „Otkupitelj čovjeka“ na Lateranu gdje je magistrirao u listopadu 2013. godine.

Po povratku u Zadar imenovan je ravnateljem Klasične gimnazije „Ivan Pavao II.“ Zadar i upraviteljem župe u Petrčanima.

U međuvremenu je prikupljao građu i prijavio temu o „teološko-pastoralnom radu Živana Bezića i njegovom utjecaju na suvremena kretanja pastoralne teologije u Crkvi u Hrvata“.

Čestitke don Anti koji je u srijedu, 16. lipnja 2021. godine, uspješno obranio svoj doktorski rad na Papinskom sveučilištu na Lateranu u Rimu.