Crkva sv. Nikole u Povljani (Pag)

Nalazi se uz sami obalu, a do gradnje sadašnjega groblja bila je grobišna crkva Povljane. Longitudinalna građevina širine 4, 80 m, a od pročelja do začelja je dužine 9, 80 m. U unutrašnjosti crkve, na uzdužne zidove, prislonjena su po tri pilona koja zajedno s tri pojasnice između njih dijele cjelokupni prostor na četiri traveja presvođena bačvastim svodom. Na istočnoj strani crkve nalazi se polukružna u prostoru istaknuta apsida, presvođena polukalotom, dubine 3 m i širine 2, 10 m. Nesumnjivo je ranokršćanskog postanka. Doživjela je preinaku u predromaničkom vremenu, kada su joj dodani piloni i pojasnice i kada je prostor unutrašnjosti podijeljen na četiri traveja. Uokolo crkve pronalaženi su ostatci rismke arhitekture, a više rimskih spolija uzidano je i u samu crkvu. Dakle,  crkva je nastala u okviru rimskog naselja, najvjerojatnije vile rustike, pa je i to još jedna od indicij za njezin rani postanak. (Usp. A. Uglešić, Ranokršćanska arhitektura na području današnje zadarske nadbiskupije, Zadar 2002., str. 74-75).