Crkva sv. Dominika

Sv. Dominika. Pregrađena crkva paralelno s bočnom stranom crkve sv. Mihovila, uz ulicu koja vodi prema gradskim vratima. Ona je bila sličnog oblika kao i franjevačka. Bila je posvećena godine 1280. Uz nju je bio dominikanski samostan i prvo hrvatsko sveučilište iz 1396. Crkvu su pretvorili u vojarnu, a sveučilište zatvorili Francuzi početkom 19. st. U novije vrijeme crkva se restaurira te već sada pročelje ukrasuju nove rozete. U apsidi se vide tragovi fresaka.