Crkva i samostan sv. Frane Asiškog

 Sv. Franje Asiškog. Crkva samostana franjevaca Male braće, gotovo na kraju zapadnog dijela poluotoka, najstarija dalmatinska crkva sagrađena u gotičkom stilu. Bila je posvećena već 1280. Restaurirana 1951. Crkva predstavlja tip redovničke crkve koju su upotrebljavali franjevci i dominikanci u srednjem vijeku. Jednobrodni prostor s malo podignutim svetištem. Glavni oltar je masivan, s visokim svetohraništem, slikom Gospe od Karmela i kamenim kipovima sa strane koji predstavljaju sv. Jerolima i sv. Antuna. Oltar je nastao 1672. Iza oltara nalazi se nekadašnje svetište u kojemu su korska sjedala izrađena u stilu cvjetne gotike godine 1394. U crkvi je još pet oltara: kameni prema puku, sv. Ante sa slikom sveca, sv. Jerolima (zaštitnika Provincije) i sv. Diega sa slikom sveca, sv. Frane sa slikom, Srca Isusova s kipom (gipsani); u kapeli lijevo od ulaza su oltari Bezgrešnog začeća sa srebrenim reljefom Bogorodice i Gospe od Karmela s gipsanim kipom. Svi su oltari mramorni. U sakristiji sv. Frane je 1358. potpisan mir, tada se Venecija odriče svih svojih posjeda od polovice Kvarnera do Drača. Uz sakristiju je bogata pinakoteka i kapelica sv. Ante s kipom sveca na oltaru. S crkvom je povezan klaustar i samostan.